Kişisel Verilerin Korunması

Ecza1 Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret limited Şirketi (Ecza1) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını hazırlamış bulunmaktayız. Bu politika ile Ecza1 tarafından kişisel verileri işlenmekte olan bireylerin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması hedeflenmektedir. Ecza1 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kapsamına, şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişiler girmektedir.

TANIMLAR
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
Kişisel verilerin anonim hâle getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel verilerin imhası: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Verileri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER
KVK kanunu madde 4 de kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkeler yer almaktadır. Söz konusu ilkeler aşağıda yer almaktadır:
1.Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirketimiz, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir ve bu sınırlar içerisinde kullanılır
2.Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirketimiz, Kişisel Veri Sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır.
3.Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: KVK Kanunu veri işleme faaliyetlerinin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesini gerektirmektedir. Ecza1 de bu ilke çerçevesinde ticari faaliyetlerinin gerektirdiği belirli,açık ve meşru amaçlarla kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmektedir.
4.İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Ecza1 kişisel verileri ticari faaliyetleri kapsamında belirlenen amaçları gerçekleştirmesine yetecek kadar işlemektedir. Ecza1 yapmış olduğu iş ve vermiş olduğu hizmet dışındaki alanlar için kişisel verilerinizi işlememektedir.
5.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Ecza1 Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Şirketimiz tarafından bir Kişisel Verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER
Ecza1 kişisel verilerinizi veri sahibinin açık rızası olmaksızın hiçbir suretle işlemez. Ancak ve ancak aşağıda KVK Kanunu 5.madde de yer alan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar ise;
* İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
*Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Şirketimiz Özel Nitelikli Kişisel Verileri, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler Ecza1 tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Ecza1 Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Ecza1 Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak Kişisel Verileri üçüncü kişilere:
*Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;
*Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
*Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
*Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
*Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
*Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
*Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ecza1’in meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.

ÇEREZLER YOLUYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, “çerezler” yoluyla, müşterilerimizin www.ecza1.com.tr’deki gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyerek, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu
Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Ecza1 verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Şirket, yukarıda bahsedilen kişisel verileri; İnternet Sitesi’nde kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; talep ve şikâyetlerini ileten kullanıcının bilgilendirilmesi ve kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; kullanıcıya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken faaliyetlerin yürütülmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. İşbu kişisel veri işleme amaçları Ecza1’in kişisel veri işleme faaliyetlerinin gelişimine bağlı olarak değişiklikler gösterebilecektir. Politikanın güncellenmesine bağlı olarak yeni amaçlarda veri sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
KVK Kanununda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, Ecza1 tarafından kişisel veriler imha edilecektir. Söz konusu imha işlemleri ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak re ’sen gerçekleştirilmekte ya da veri sahiplerinden gelen taleplerin gerektirmesi halinde neticeye bağlanmaktadır.
Ecza1 tarafından kişisel verilerin imhası, kişisel verilerin yer aldığı ortamlara göre silme, anonimleştirme ya da yok etme teknikleri kullanılarak yerine getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7 .maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar. Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak yazılı olarak şirketimizin adresine veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun(“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle [email protected] adresine göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politikanın güncel versiyonuna www.ecza1.com internet sitesinden ulaşılabilir, Politika ‘da yapılabilecek değişiklikler www.ecza1.com internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, www.ecza1.com internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, www.ecza1.com değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:
ECZA1 | Ecza1 Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres: Kirazlık mahallesi 1033.cadde No:1 Tekkeköy/ SAMSUN
Telefon: 0 850 214 98 66
İnternet Adresi: www.ecza1.com
Elektronik Posta Adresi: destek@ecza1.com